ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK WMS Chauffeursdiensten

artikel 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.

1.2 Wij/ons/: de gebruikers van deze algemene voorwaarden

1.3 De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard

1.4 De studentchauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig ingeschreven staat bij WMS Chauffeursdiensten.

1.5 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het tot stand komen van een vervoersovereenkomst met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

1.6 Uur: het totaal van reistijd en wachttijd, dat aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

1.7 Rijtijd: de werkelijke duur van een rit, waarbij de studentchauffeur per vier uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een rusttijd van een kwartier.

1.8 Wachttijd: de tijd die een studentchauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt.


artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door ons.

2.2 Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met ons. De overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.


artikel 3 SELECTIE EN KLACHTBEHANDELING

3.1 Wij zullen in overleg met U de klant de juiste chauffeur selecteren, maar zijn geheel vrij in de keuze van de studentchauffeur.

3.2 Klachten dienen binnen 2 dagen na beëindiging van de werkzaamheden bij ons te worden ingediend.


artikel 4 BEVESTIGING

4.1 De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen drie werkdagen na ontvangst de onjuistheid van de inhoud van die bevestiging is gemotiveerd.

4.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen op een bestaande overeenkomst zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij deze schriftelijk hebben bevestigd.


artikel 5 ANNULERING

5.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd. Indien niet tijdig wordt geannuleerd heeft WMS Chauffeursdiensten het recht om aan de opdrachtgever een bedrag van tenminste €58,50 in rekening te brengen aan gemaakte kantoorkosten. De eventuele kosten die door de chauffeur zijn gemaakt ter voorbereiding van de rit (treinkaartjes en dergelijke) worden mede in rekening gebracht.


artikel 6 ZEKERHEID

6.1 Wij hebben het recht om bij het aangaan van de overeenkomst afdoende zekerheid te verlangen. Voorts hebben wij het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst dergelijke (aanvullende) zekerheid te verlangen, indien wij aanwijzingen verkrijgen omtrent een zodanig(e) (verminderde) kredietwaardigheid van de opdrachtgever dat wij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mogen twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Onverminderd onze overige rechten hebben wij –indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet de verlangde zekerheid stelt- of overigens jegens ons tekortschiet, in ieder geval het recht om de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten en na voorafgaande ingebrekestelling, schriftelijk de betreffende overeenkomst, alsmede alle overige, nog niet afgewikkelde overeenkomsten, schriftelijk te ontbinden.


artikel 7 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

7.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. In rekening worden gebracht; de uren door de studentchauffeur chaufferend (=rijtijd), c.q. wachtend (=wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever, doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één vierde uur.

7.2 Per verrichte overeenkomst wordt een minimaal het starttarief, administratieve kosten en een afname van 3 uur in rekening gebracht, tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, wordt voor avond-, nacht-, en weekendritten geen toeslag geheven.

7.3 Reiskosten, naar en van de afgesproken plaats, van de chauffeur worden niet berekend indien en voor zover de chauffeur gebruik kan maken van een Ov-jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. In laatstgenoemd geval zal aan de opdrachtgever een vergoeding per kilometer in rekening worden gebracht. In geval van door opdrachtgever vereiste spoed zullen de daardoor gemaakte extra (taxi) kosten aan opdrachtgever volledig worden doorbelast.

7.4 Telkens indien de door de chauffeur gewerkte uren een totaal van 8 uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is maximaal gemoeid een bedrag van € 12,50 per dag.

7.5 Noodzakelijkerwijs te maken autokosten, parkeerkosten, brandstofkosten, tolgelden, overnachtingkosten en eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is WMS gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

7.7 Indien de opdrachtgever een chauffeur die reeds eerder namens WMS ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht heeft uitgevoerd, opdrachten laat uitvoeren en zonder tussenkomst van WMS Chauffeursdiensten in een rechtstreekse vergoeding aan de chauffeur voorziet, aanvaardt de opdrachtgever dat dergelijke opdrachten geacht worden overeenkomsten te zijn waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en aanvaardt de opdrachtgever meer in het bijzonder dat de voor een dergelijke opdracht gebruikelijke tarieven door WMS aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De rechtstreeks aan de chauffeur betaalde vergoedingen, onkosten en andere uitgekeerde bedragen kunnen hierop niet in mindering worden gebracht.

7.8 Bij een overtreding van het onder het lid 7 van dit artikel bepaalde is opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan WMS Chauffeursdiensten een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000, -

7.9 Het bepaalde, in het vorige lid, laat onverlet het recht van WMS Chauffeursdiensten om een volledige schadevergoeding te vorderen.


artikel 8 FACTURERING OP BASIS VAN TIJDVERANTWOORDINGSTUDENTEN

8.1 Wij factureren op basis van de door de studentchauffeur aan ons opgedane opgave van de bestede uren in rij- en wachttijd.


artikel 9 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

9.1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

9.2 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden gelden slechts bij benadering. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval van niet tijdige prestatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.


artikel 10 BETALING

10.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden, indien de opdrachtgever consument is: voor zover wettelijk mogelijk zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting- binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd wordt vanaf de vervaldatum naar rato van 1% per maand, of gedeelte daarvan.

10.2 De door de opdrachtgever of derden te verrichten betalingen wordt het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de telkens oudste factuur. Dit geldt ook indien de opdrachtgever een andere wijze van toekenning aangeeft.

10.3 Uitsluitend betalingen aan ons werken bevrijdend. Betalingen aan studentchauffeur zijn niet toegestaan en niet bevrijdend.

10.4 Te zake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de opdrachtgever, -indien wij een opeisbare prestatie van de opdrachtgever te vorderen hebben, en de opdrachtgever die prestatie niet verricht, en wij rechtsbijstand inroepen-, een vergoeding verschuldigd, die wordt berekend naar rato van het door onze raadsman voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur, voor zover redelijk, te vermeerderen met de door de raadsman in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Ter zake de buitengerechtelijke kosten gelden als minimum de algemeen aanvaarde minimum tarieven –zo nodig met inachtneming van het betreffende rapport: “voorwerk”- terwijl ter zake de gerechtelijke kosten als minimum geldt de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.


artikel 11 ONTBINDING

11.1 Iedere vordering van ons op de opdrachtgever is terstond opeisbaar na voltooiing van de werkzaamheden. Wij hebben het recht om, indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, en na ingebrekestelling, de betreffende overeenkomst alsmede de overige door hem met ons gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Deze rechten hebben wij ook indien de opdrachtgever:

 1. in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht;
 2. al dan niet voorlopige surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht;
 3. de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt
 4. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal;
 5. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
 6. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard;
 7. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen;
 8. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten.

artikel 12 VERZEKERINGEN

12.1 Het te gebruiken voertuig wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het gebruik van het voertuig geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12.2 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de chauffeur ter beschikking gestelde voertuig WA is verzekerd conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht dat het ter beschikking gestelde voertuig allrisk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de opdracht in stand te houden. Op het moment dat een dergelijke verzekering ontbreekt, wordt de opdrachtgever geacht zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk te hebben gesteld jegens WMS Chauffeursdiensten voor het geheel van schade en kosten voor zover derden daarop aanspraak zouden kunnen maken jegens WMS Chauffeursdiensten .

12.3 De opdrachtgever stelt zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die, op zijn al dan niet uitdrukkelijke uitnodiging, als passagier in het voertuig zijn meegereden en voorts voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en die namens dat organisatorisch verband gebruik hebben gemaakt van de WMS Chauffeursdiensten geleverde diensten.

12.4 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 bedoelde voertuig alsmede de allrisk en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan opdrachtgever/eigenaar van het voertuig en meer in het bijzonder door een chauffeur van WMS Chauffeursdiensten .

12.5 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen c.q. dient ervoor in te staan dat het in lid 1 bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen en een goede staat van onderhoud die men daar redelijkerwijs aan kan stellen.

12.6 Indien de opdrachtgever niet over een vervoermiddel beschikt waarmee de opdracht uitgevoerd zal worden, zal WMS Chauffeursdiensten slechts kunnen bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van een vervoermiddel waarmee de opdracht uitgevoerd wordt.


artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden zijn wij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

13.2 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door ons verrichte werkzaamheden.

13.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor:

 1. het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer: slechte weersomstandigheden; overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of met het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak.
 2. schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittende aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht.
 3. schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring, een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.
 4. letsel aan de passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht.

13.4 Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door de chauffeurs worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.

13.5 WMS Chauffeursdiensten is slechts in die gevallen aansprakelijk voor de schade die valt onder de dekking van de door WMS Chauffeursdiensten afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


artikel 14 OVERMACHT

14.1 In het geval van overmacht van tijdelijke of blijvende aard zijn wij bevoegd naar onze keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens ons enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, zulks naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

14.2 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden: vijandelijkheden, embargo, overstromingen en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën, werkstaking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis en het bestaan van files.


artikel 15 MEERDERE PARTIJEN

15.1 Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.


artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter, beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zullen wij hem schriftelijk een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter.

© WMS Chauffeursdiensten
December 2020